Når anken er mottatt hos Trygderetten vil du få en bekreftelse via digital postkasse, eller vanlig post dersom du ikke har digital postkasse.

Det er instansen som har fattet det vedtaket du ønsker å anke som sender din anke inn til Trygderetten.

Trygderetten behandler så din anke, og informerer deg på samme måte når anken er ferdig behandlet.

Saksbehandlingstiden i Trygderetten varierer. Trygderetten vil normalt prioritere å behandle de eldste sakene først. Saksbehandlingstiden påvirkes blant annet av antall saker som kommer inn, sakens omfang og karakter, rettens sammensetning og tilgjengelige ressurser hos Trygderetten.

Saker som omhandler uføretrygd og arbeidsavklaringspenger vil ofte kreve at rett blir satt med både medisinsk- og attføringskyndig rettsmedlem. Dette fører til noe lengre saksbehandlingstid i disse sakene.

Informasjon om saksbehandlingstid finner du her.