Normalt settes Trygderetten med to dommere. Saker som reiser vanskelige, uavklarte og/eller prinsipielle spørsmål kan etter omstendighetene settes med tre eller fem dommere. Dette reguleres av trygderettsloven § 7. Etter denne bestemmelsen kan retten settes med fem medlemmer «de tilfellene hvor det må antas at rettens avgjørelse kan bli bestemmende for praksis på et saksområde». At bestemmelsen bruker ordet «kan» og ikke «skal» innebærer at der vilkårene er oppfylt må det gjøres en konkret vurdering av om det er nødvendig og hensiktsmessig å sette rett med flere enn to medlemmer. Det er Trygderettens leder som beslutter dette.

Rettens administrator vil normalt gjøre en selvstendig vurdering av om de problemstillinger saken reiser, tilsier at den bør settes med tre eller fem medlemmer (forsterket rett). Der administrator mener saken reiser prinsipielle eller uavklarte spørsmål, vil dette bli forelagt for Trygderettens leder for vurdering. Hver av partene i en ankesak kan også anmode om at retten settes med tre eller fem medlemmer. En slik anmodning kan gjøres både i anke, oversendelsesbrev, eller i senere prosesskriv. Det vil være opp til Trygderettens leder om dette skal gjøres i den enkelte sak. Imidlertid vil det bli tillagt stor vekt om ankemotparten mener det er behov for rettsavklaring.

Her kan du søke i avsagte femmedlemskjennelser på Lovdata.

Prinsipielle kjennelser under arbeid

AnkenummerSaken omhandler
22/01500Saken gjelder i første omgang krav til rettslig interesse for arvinger/dødsbo. Saken reiser også spørsmål om taushetsplikt er til hinder for at saken kan få et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag og hvilke begrensninger taushetsplikten setter for de opplysninger som tas inn i kjennelsen.
21/01525Saken gjelder beregning av uføretrygd. Dap har trygdetid fra både Norge og Irland, men ikke rett til ytelser fra Irland. NAV har pro rata beregnet uføretrygden, hvilket medfører at dap får en lavere utbetaling enn om beregningen hadde tatt utgangspunkt i at all trygdetid var opptjent i Norge.