Trygderetten er et domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan organisert under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Trygderetten er ikke en del av NAV-systemet.

Oppgaven til Trygderetten er å behandle anker over vedtak om enkeltpersoners rett til trygdeytelser og pensjoner. Sakene gjelder rettigheter og plikter etter lov om folketrygd, barnetrygd og krigspensjon, samt offentlige tjenestepensjonsordninger. I realiteten fungerer Trygderetten som en spesialdomstol, selv om den ikke er en del av det ordinære domstolsapparatet. For rettslig prøving av Trygderettens kjennelse må stevning inngis til lagmannsretten.

Sakene som behandles av Trygderetten er ofte av stor velferdsmessig betydning for den enkelte. I et rettssikkerhetsperspektiv er det derfor viktig at Trygderetten avgjør sakene innen rimelig tid og på en forsvarlig og tillitvekkende måte. Trygderettens avgjørelser er bindende for partene i saken. De vil dessuten kunne være retningsgivende for NAV, Helseklage, offentlige pensjonskasser og andre rettsanvendere innenfor trygde- og pensjonsrettens område.

For Trygderettens saksbehandling gjelder lov om anke til Trygderetten (trygderettsloven).

Mer enn 90 prosent av sakene som behandles av Trygderetten gjelder vedtak etter folketrygdloven. De aller fleste av disse bringes inn gjennom NAV Klageinstans.

Trygderetten behandler også saker som gjelder retten til offentlig tjenestepensjon gjennom prøving av vedtak truffet av pensjonsinnretninger som Statens pensjonskasse, Kommunal Landspensjonskasse og andre pensjonskasser.

En anke til Trygderetten skal settes frem for instansen som fattet vedtaket som ønskes prøvd for Trygderetten (som regel NAV Klageinstans). Denne instansen forbereder ankesaken og sender den til Trygderetten.

Anken kan fremmes uten advokathjelp og uten kostnader i form av rettsgebyr.
Mer informasjon kan du finne i trygderettsloven og i bestemmelsene om klage og anke i trygdesaker i folketrygdloven § 21‑12.

Saksområder

Trygderetten behandler saker på en rekke ulike områder, noen av disse er:

  • Uføretrygd
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Yrkesskade
  • Sykepenger
  • Dagpenger ved arbeidsledighet
  • Grunnstønad og hjelpestønad